Ne găsiți și pe:
pergole retractabile

Administrație

OPORTUNITATE de angajare. Primăria Timișoara scoate la concurs 22 de posturi

Publicat

pe

Primăria municipiului Timișoara  organizează un concurs de recrutare, cu proba scrisă în data de 11 ianuarie 2022, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 22 de  funcții publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Timișoara.

Organizarea concursului s-a realizat cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu avizarea și cu publicarea anunțurilor de concurs pe site-ul propriu al acestei instituții.

Ținând cont că activitatea administrației publice locale trebuie să se exercite fără întreruperi, cu respectarea prevederilor legale prin raportare la principiile statuate de Codul Administrativ, se organizează concursul de recrutare pentru funcțiile publice  care se regăsesc în structurile organizatorice aprobate atât prin HCL nr.  263/2020, cât și prin HCL nr.237/2021 suspendată în prezent,  cu aceeași  categorie, denumire, clasa și grad profesional.

Concursul este organizat in baza art.II Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

I. Care sunt posturile scoase la concurs?

Toate cele 22 de posturi implică studii superioare, 8 sunt de grad profesional superior (vechime: 7 ani), 6 sunt de grad profesional principal (vechime: 5 ani) și 8 sunt de grad profesional asistent (vechime: 1 an).

Toate posturile sunt pe durată nedeterminată, au o durată normală a timpului de muncă  de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Căutăm colegi profesioniști, pasionați și motivați să contribuie la dezvoltarea Timișoarei în următoarele domenii: comunicare,  control intern,  resurse umane, economic, informatică,  urbanism,  educație, turism, infrastructură rutieră, patrimoniu, mediu și spatii verzi:

 1. consilier principal în domeniul comunicare
 2. consilier superior în domeniul control intern
 3. consilier superior în domeniul resurselor umane
 4. consilier superior în domeniul economic/contabilitate
 5. consilier superior în domeniul economic/state de plată
 6. consilier superior în domeniul informatică
 7. consilier asistent în domeniul informatică
 8. consilier asistent în domeniul urbanism/banca de date, GIS
 9. consilier superior în domeniul urbanism/PUD/PUZ
 10. consilier asistent în domeniul urbanism/Atelier de Urbanism
 11. 2 posturi de consilier asistent în domeniul urbanism/ certificări și autorizări; Post 1 și Post 2
 12. consilier principal în domeniul urbanism/certificări și autorizări
 13. consilier principal în domeniul educație
 14. consilier principal în domeniul turism
 15. 2 posturi de consilier principal în domeniul infrastructurii rutiere: Post 1 și Post 2
 16. consilier asistent în domeniul infrastructurii rutiere
 17. consilier superior în domeniul construcții civile
 18. consilier asistent în domeniul patrimoniu/administrare clădiri, terenuri
 19. consilier asistent în domeniul spații verzi
 20. consilier superior în domeniul protecție mediului

II.Care sunt probele concursului ?

 • Selecția dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă
 • Interviul

La acestea se adaugă probe suplimentare eliminatorii de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine sau competențele în domeniul IT.

III.Care este calendarul de desfășurare a concursului de recrutare ?

 • Data afișării anunțului de concurs: 02 decembrie 2021;
 • Perioada de depunere a dosarelor de concurs :02 -21 decembrie 2021 ( 20 de zile de la data afișării  anunțului de concurs);
 • Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probelor suplimentare :
 • Competențe lingvistice de comunicare în limbi străine (citit, scris, vorbit) : 10 ianuarie 2022 ora 09:00
 • Competenţe în domeniul tehnologiei informației IT : 10 ianuarie 2022 , ora 11:00,

la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

 • Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei scrise: 11 ianuarie 2022, ora 10:00 la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1 .

 

IV.Cine oferă informații despre concurs?

o          consilier Agata Jivkov, adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro, tel. 0256/408372, sediul din Bd.C.D.Loga nr.1 camera 8

o          consilier Andreea Miclăuș, adresa de e-mail resurse.umane@primariatm.ro, tel. 0256/408323, sediul din Bd.C.D.Loga nr.1 camera 8

 

V.Ce trebuie să conțină dosarul de concurs ?

1) formularul de înscriere;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate;

4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7) cazierul judiciar;

8) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 • Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs , poate fi accesat pe site-ul instituției și este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare . FORMULAR-INSCRIERE-2021-editabil
 • Curriculum vitae, modelul comun European se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs , poate fi accesat pe site-ul instituției și este prevăzut în HG1021/2004;Model_CV
 • Modelul adeverinţei de vechime în muncă eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate după data de 01.01.2011 se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs , poate fi accesat pe site-ul instituției și este prevăzută în  anexa 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare . ADEVERINTA VECHIME 2021 editabil
 • Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în H.G. nr.611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 

VI.Unde se depune dosarul de concurs?

Dosarul de concurs se depune la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, bdul C.D.Loga nr.1, parter, camera 8.

VII.Care sunt condițiile de ocupare a unei funcții publice?

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile de studii și de vechime în specialitate, precum și condițiile specifice sunt stabilite pentru fiecare post în parte .

VIII.Care este bibliografia de concurs?

Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documentare expres indicate, cu relevanță pentru funcția publică pentru care se organizează concursul. Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei. Dacă nu se precizează altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate in integralitatea lor. Bibliografia de concurs  se poate grupa în două categorii:

 • Bibliografia comună obligatorie stabilită prin art.26 din HG nr.611/20018 :
 1. Constituția României;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Bibliografia specifică domeniului de activitate – o puteți consulta pentru postul optat.
 • Titlurile din bibliografie care nu sunt accesibile pe internet, vor fi puse la dispoziție de persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs, la solicitarea dumneavoastră.

 

IX.ATRIBUTIILE POSTULUI

Atribuțiile sunt stabilite prin fișa de post și se pot grupa astfel:

 

IX.1 Atribuții generale cu caracter comun tuturor funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

 1. Respectă și pune în aplicare legislația comună privind respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, administrația publică locală, prevederi aplicabile funcționarilor publici/personalului contractual din administrația publică, regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, transparența decizională, liberul acces la informațiile de interes public și a legislației specifice domeniului de activitate;
 2. Respectă și pune în aplicare toate regulamentele și procedurile de lucru aprobate în cadrul autorității, fie prin Dispoziții ale Primarului fie prin Hotărâri ale Consiliului Local;
 3. Aduce la îndeplinire toate atribuțiile care derivă din aplicarea legislației în vigoare, procedurile aprobate în domeniul său de activitate și fișa postului în scopul asigurării unui serviciu public de calitate;
 4. Aduce la îndeplinire, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările și sarcinile repartizate;
 5. Aplică și respectă procedurile de sistem și procedurile operaționale, în scopul funcționării optime și în conformitate cu cerințele legale ale sistemelor de management al calității și de control intern managerial implementate în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;
 6. Aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile cuprinse în Programul de Dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial și deciziile  Comisiei de Monitorizare;
 7. Participă la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la activitatea desfășurată;
 8. Monitorizează și evaluează sistemic riscurile în vederea stabilirii formelor de control intern corespunzătoare în activitatea specifică și care să conducă la minimalizarea riscurilor inerente;
 9. Asigură aducerea la îndeplinire a acțiunilor preventive, a corecțiilor și a acțiunilor corective dispuse;
 10. Colaborează la întocmirea programului anual al achizițiilor publice, a programului de investiții anual și multianual și la elaborarea și aprobarea bugetului pentru anul următor și a rectificărilor bugetare;
 11. Participă activ la îmbunătățirea continuă a proceselor de lucru în care este implicat;
 12. Se preocupă permanent de eficientizarea propriilor activități;
 13. Participă la implementarea strategiei de informatizare a instituției în vederea automatizării proceselor interne, înlocuirea graduală a fluxurilor de hârtie cu fluxuri digitale, crearea unor baze de date integrate, securizate, interogabile și interoperabile;
 14. Participă la implementarea strategiilor adoptate în cadrul instituției;
 15. Participă la ședințele comisiilor de specialitate și ale plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea susținerii proiectelor de hotărâri inițiate, ori de câte ori este necesar;
 16. Participă la lucrările comisiilor înființate prin dispoziții ale primarului sau hotărâri ale consiliului local în care este desemnat ca membru și îndeplinește atribuțiile pe care le incubă desemnarea lor;
 17. Prezintă la solicitarea Primarului sau/și a Consiliului Local rapoarte și informări periodice;
 18. Întocmește arhivarea documentelor create și gestionate, conform nomenclatorului arhivistic, inclusiv în format digital (pdf vectorial sau scan) din cadrul biroului;
 19. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara în vederea realizării activității specifice și a atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii și a întregii instituții

IX.2 Atribuții în domeniul GDPR

 1. Să nu divulge nimănui datele cu caracter personal la care are acces;
 2. Să interzică accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile  în sistemul informatic, să nu divulge nimănui parolele de acces cu ajutorul  căruia își desfășoară activitatea;
 3. Să manipuleze datele cu caracter personal, din petiţiile şi documentaţiile, la care are acces cu cea mai mare precauție, atât în ceea ce privește conservarea lor cât și în ceea ce privește  păstrarea și arhivarea lor;
 4. Să nu transmită pe suport informatic și nici pe un altfel de suport  date cu caracter personal  către sisteme informatice care nu se afla  sub controlul Primăriei Municipiului Timişoara sau care sunt accesibile în afara  Primăriei Municipiului Timişoara inclusiv  stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

IX.3 Atribuții specifice fiecărui post  le puteți consulta pentru postul optat .

Administrație

ATENȚIE șoferi! Se amenajează două sensuri giratorii la Giroc

Publicat

pe

Începând de luni, 26 februarie 2024, Consiliul Județean Timiș demarează lucrări suplimentare de amenajare a două sensuri giratorii provizorii amplasate pe DJ 595 din localitatea Giroc. Este vorba de intersecțiile dintre Calea Timișoarei cu bulevardele Aviației, Soarelui și cu străzile Jupiter și Neptun. Intervenția va dura cel mult 15 zile, perioada fiind aleasă pentru a corespunde cu vacanța școlară, din dorința de a reduce cât de mult posibil impactul asupra traficului și așa dificil din zonă.

„Pentru că deservește o localitate foarte importantă, Calea Timișoarei din Giroc reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean. Acesta a fost motivul pentru care, anul trecut am agreat, la solicitarea Primăriei Giroc, să intervenim pentru salvarea de vieți omenești, numărul de accidente înregistrat pe drumul județean fiind unul în creștere. Soluția înaintată atunci către Consiliul Județean a fost introducerea a patru sensuri giratorii provizorii. Din păcate, acestea au îngreunat inacceptabil de mult traficul deoarece au anulat câte o bandă pe sens. Intențiile noastre au fost cele mai bune, am vrut să facilităm accesul locuitorilor din cartierele noi către artera principală, însă după monitorizarea și analizarea traficului a devenit clar că nu putem lăsa lucrurile așa. În consecință am gândit o variantă în care să păstrăm ideea inițială dar să fluidizăm circulația: închidem două girații provizorii și le lărgim la două benzi pe cele rămase. Totodată, insist pentru accelerarea de către primăria Giroc a asfaltării unor rute alternative pentru Calea Timișoarei. Girocenii merită, și acei din vatra localității și acei care locuiesc în cartierele noi, să se bucure de o infrastructură potrivită asigurată de administrația locală” a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Pentru fluidizarea circulației s-au ales următoarele soluții tehnice: în cazul girațiilor cu str. Neptun și bd. Aviației, se va trece la două benzi de circulație cu o lățime de 3 metri. Cele două minigirații cu str. Jupiter și bd. Soarelui vor fi desființate, urmând să se revină la starea inițială a drumului, fără separatoare.

În privința intrării către stația ISU, de pe partea stângă a DJ 595,pe carosabil se va trasa hașura de „oprire interzisă”.

Lucrările sunt realizate de SC Strabag, costul acestora fiind de 331.570,05 lei. Pe perioada de execuție se va circula în condiții de șantier, în funcție de indicatoarele din teren. Eventualele restricționări de trafic vor fi semnalizate suplimentar.

Citeste mai mult

Administrație

Acțiune de deratizare la Timișoara. Ce trebuie să facă cetatenii

Publicat

pe

Primăria Municipiului Timișoara desfășoară o nouă acțiune de deratizare în perioada 26 februarie – 8 martie 2024,  în scopul combaterii rozătoarelor și asigurării unui mediu urban sigur și salubru pentru cetățeni.

În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, perioada de desfășurare a acțiunii va fi extinsă.

Personalul implicat în efectuarea lucrărilor este calificat şi autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, fiind dotat cu echipament de protecţie corespunzător.

Aceste activități de deratizare sunt efectuate periodic pentru a controla și reduce populația de rozătoare, asigurând astfel sănătatea și siguranța comunității. Produsele folosite sunt avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătăţii şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătăţii (Colbrom  Pastă). Substanţa face parte din Grupa III de toxicitate (pesticide non-agricole), Tip 14 (rodenticide).

Pentru a asigura succesul acestei acțiuni, Primăria Timișoara apelează la sprijinul și colaborarea cetățenilor. „Recomandăm igienizarea spațiilor proprii de depozitare a deșeurilor menajere, atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirilor. Sunt interzise golirea, deteriorarea sau sustragerea staţiilor destinate plasării momelilor, amplasate de către operatorul serviciilor de deratizare pe domeniul public și vă recomandăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie, pentru a nu intra în contact direct cu substanţele raticide”, recomandă reprezentanții Primăriei.

În conformitate cu dispozițiile legale, asociaţiile de proprietari/locatari, proprietarii de gospodării individuale şi cetăţenii care locuiesc în imobile cu două sau mai multe apartamente, au obligația, la rândul lor, prin operatorii specializaţi, să desfășoare acțiuni de deratizare, în termen de 5 zile de la constatarea apariţiei rozătoarelor (șoareci/șobolani). Nerespectarea obligaţiilor se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 și 1.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 1.000 și 2.500 de lei pentru persoanele juridice.

Citeste mai mult

Administrație

Bulevardul Cetății din Timișoara, modernizat. „Din albumul bunicilor” – concurs cu premii

Publicat

pe

Artera a trecut printr-un amplu proces de reabilitare, de la infrastructura de utilități din subteran, până la liniile înierbate de tramvai, patru benzi de circulație rutieră, trotuare, piste de biciclete și spații verzi. 

„După trei ani de șantier, de azi tramvaiul merge din nou pe Bulevardul Cetății. Este un pas mare pentru transportul în comun în Timișoara, un oraș cu o tradiție de 155 de ani de transport cu tramvaiul. Vreau să mulțumesc în primul rând tuturor celor care locuiesc în cartier, pentru că știu că a fost un șantier greu, dar necesar. Am deschis această zi cu un grup de copii care au făcut un concurs de istorie a tramvaielor din Timișoara, mergând cu tramvaiul.  Este încă un semnal că proiectul de pe Cetății este o investiție pentru toți timișorenii, pentru copii, pentru seniori și pentru următoarele generații” a transmis primarul Dominic Fritz.

Primăria a lansat concursul „Din albumul bunicilor”. Toți cei interesați pot trimite fotografii vechi cu Bulevardul Cetății, pe pagina de Facebook a primăriei (în comentariul la postarea dedicată acestui subiect) sau pe adresa de email comunicare@primariatm.ro și pot primi premii constând în abonamente și bilete pentru transportul în comun, oferite de STPT. Concursul se desfășoară în perioada 19-25.02.2024.

Pe Cetății circulă de azi tramvaiele 4 și 7, ambele cu plecare de la stația situată la intersecția cu Calea Torontalului (Ciocanul). Ambele ajung în Piața 700, zona centrală, Bălcescu, după care tramvaiul 4 merge pe Calea Martirilor până la AEM, iar tramvaiul 7, înspre Fratelia și Dâmbovița.  

Primăria Municipiului Timișoara a derulat un amplu proiect de investiții pe Bulevardul Cetății. Zona reabilitată cuprinde  tronsonul de la intersecţia cu Calea Bogdăneştilor până la intersecția cu Calea Torontalului, inclusiv bucla de întoarcere, pe o lungime de 1.81 km.

„E un proiect care a început acum 15 ani, când, în decembrie 2009, primarul Ciuhandu a aprobat Studiul de fezabilitate în Consiliul Local. Sunt mândru de echipa care a tras tare în ultimii 3 ani să-l transforme din hârtie în realitate, așa cum au așteptat foarte mulți timișoreni” a mai precizat primarul Dominic Fritz.

Linia de tramvai a fost refăcută și modernizată pe o lungime de peste 1,5 km, au fost amenajate 10 stații de tramvai, sistemul rutier a fost reabilitat pe o suprafață de peste 25.000 mp, trotuarele de pe toată lungimea traseului au fost, de asemenea, refăcute. S-au amenajat peste 20.000 de mp de spațiu verde, noi piste pentru bicicliști și au fost plantați peste 400 de arbori. Rețele de apă-canal, termoficare, iluminat public au fost schimbate și cablurile aeriene au fost introduse în subteran.  

Valoarea totală a proiectului este de 110.805.689 lei, din care cofinanțarea UE (prin Programul Regional Vest 2021-2027) este de 66.631.207 lei. Municipiul Timişoara și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest au semnat contractul de finanţare nerambursabilă la finalul anului trecut.

Foto: Primăria Timișoara

Citeste mai mult

Articole recente

TIMIȘOARA Vremea

Cele mai citite