Ne găsiți și pe:

Cultură

Pregătiri pentru un nou an școlar la Școala de Arte din Timișoara. Ce cursuri se organizează

Publicat

pe

Școala de Artă oferă în noul an  specializări în 19 domenii și pune la dispoziție cursuri cu predare colectivă, cursuri cu predare individuală, precum și cursuri care necesită un corepetitor.
Cursurile se vor desfășura în conformitate cu măsurile impuse de autorități pentru prevenirea și evitarea răspândirii îmbolnăvirii cu coronavirus.

Pentru anul de studii 2020/2021, Școala de Arte a lansat oferta înscrierii celor interesați la un număr de 19 specializări, din care:

 • Cursuri cu predare colectivă:
 • Muzică religioasă, cantori bisericești;
 • Maestru sunet, DJ;
 • Pictură, grafică, pictură pentru copii;
 • Sculptură (gips, piatră, lemn)
 • Pictură, artă decorativă, tehnici în pictură, iconografie;
 • Design vestimentar și de interior;
 • Cine-foto;
 • Dans modern, balet pentru copii;
 • Instructor dans popular-dansuri populare;
 • Curs meșteșugari (cioplitori în lemn, olărit, artă decorativă)
 • Cursuri cu predare individuală:
 • Vioară;
 • Pian;
 • Acordeon/armonică sârbească;
 • Saxofon – sopran, taragot, saxofon alto, clarinet;
 • Orgă electronică;
 • Chitară.
 • Cursuri care beneficiază de corepetiție:
 • Canto muzică ușoară;
 • Canto muzică populară;
 • Canto muzică clasică.

Cursanții au obligația:

 1. să poarte mască de protecție în timpul cursurilor cu predare colectivă;
 2. să păstreze distanța de minim 2 m între persoanele aflate în aceeași sală de curs;
 3. să-și dezinfecteze mâinile frecvent;
 4. să nu participe la cursuri dacă prezintă simptome de gripă, răceală, tuse, febră, rinoree,

Formatorii de artă, respectiv instructorii și experții au obligația:

 1. să poarte mască de protecție în timpul cursurilor;
 2. să se asigure că masca de protecție este purtată pe parcursul orelor de curs și de către cursanți (acolo unde este posibil);
 3. să se asigure că se păstrează distanța de minim 2 m între persoanele aflate în aceeași sală de curs;
 4. să nu permită intrarea la clasă a cursanților care au simptome de gripă, răceală, tuse, febră, rinoree, etc;
 5. să-și dezinfecteze mâinile frecvent;
 6. să se asigure că și cursanții își dezinfectează mâinile la intrarea în clasă;
 7. la cursurile cu predare colectivă coordonatorii au obligația să se asigure că se păstrează distanța de minim 2 m între cursanți;
 8. la cursurile cu predare individuală să nu permită prezența a mai mult de 3 persoane (1 cursant +1 profesor + 1 corepetitor);
 9. să dezinfecteze obiectele de uz curent din dotare (instrumente, microfon, unelte, pensule, aparate, etc) după fiecare folosire, și să aerisească sala de curs între ore;
 10. să anunțe conducerea instituției de orice suspiciune de încălcare a regulilor stabilite prin prezenta decizie;
 11. să nu permită vizitatori în incinta instituției (membri ai familiei, cunoscuti etc);
 12. să preia de la poartă cursanții minori și să se asigure că respectă normele de protecție;
 13. să-și organizeze cursurile în așa fel încât între fiecare cursant să fie o pauză de minim 10 minute;

Școala de Arte din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează înscrieri, în 1 – 30 septembrie 2020, respectiv 4 ianuarie – 22 ianuarie 2021, la toate specialitățile, puse la dispoziția publicului doritor, enunțată la capitolul II – Specializări.

Condiții de înscriere:

a) pentru clasa de canto muzică populară, muzică clasică, muzică ușoară solicitanții trebuie să aibă minimum 14 ani împliniți la data înscrierii;

b) pentru clasele de instrumente (orgă electronică, pian, chitara, vioară, etc) altele decât cele de suflat nu se solicită o vârstă minimă.

c) pentru clasele de instrumente de suflat solicitanții trebuie să aibă minimum 10 ani împliniți la data înscrierii.

d) pentru solicitanții cu vârste mai mici de 10 ani respectiv 14 ani, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș oferă posibilitatea înscrierii la cercurile artistice specializate;

e) pentru instructor dansuri populare solicitanții trebuie să aibă minimum 18 ani împliniți la data înscrierii. Cursanții vor prezenta o adeverință care să ateste experiența necesară în domeniu.

Documente necesare la înscriere:

 1. fișa de înscriere – Formular TIP (se solicită la secretariatul instituției);
 2. copie după CI sau, după caz, alt document de identificare care să aibă în conținut CNP-ul solicitantului (ex. certificat de naștere, pașaport etc);
 3. adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste faptul că solicitantul este apt medical și clinic sănătos;
 4. chitanță taxă de înscriere (copie);
 5. declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a cursantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor (formularul tip se solicită la secretariatul instituției);

Taxe

a) se achită o taxă de înscriere de 30 lei;

b) taxele aferente cursului/cursurilor se achită după declararea ”admis” a fiecărui solicitant și repartizarea la curs. Termenul de achitare a taxei de școlarizare este de 30 de zile calendaristice, calculat de la data începerii anului școlar în 2 tranșe, după cum sunt specificate ca punctul VIII ”Reglementări cu privire la taxele școlare”.

c) NU se percep taxe extrașcolare (taxe pentru spectacole, DVD-uri, protocol, examene, sonorizare, lumini, etc) în afara celor menționate mai sus.

Etape de admitere

Se completează fișa de înscriere, anexându-se documentele menționate la pct. IV, și se depune la secretariatul instituției.

Evaluarea solicitanților se va face în perioada 21.09.2020 -25.09.2020 de către fiecare formator (instructor sau expert) în parte, în conformitate cu opțiunile exprimate în formularul de înscriere. Programarea evaluărilor va fi comunicată solicitanților de către formatori.

Urmare a susținerii probei de aptitudini, respectiv a interviului, solicitantul va primi calificativul ”admis” sau ”respins”.

Rezultatele probei se vor afișa în termen de 5 zile lucrătoare de la data examinării, la avizier și pe site-ul instituției.

Deciziile examinatorilor (pentru probele de aptitudini specifice și cele de interviu) sunt definitive și nu se admit contestații.

 1. PROCEDURA REPARTIZĂRII CANDIDAȚILOR ADMIȘI

Solicitanții declarați admiși vor fi repartizați în limita locurilor disponibile, la clasa de curs a fiecărui formator (expert, instructor).

Norma didactică este de 27 de cursanți/formator, pentru cursurile cu predare individuală, fără posibilitatea depășirii acestui număr. Pentru cursurile cu predare colectivă, numărul cursanților este nelimitat. În procesul de repartizare a cursanților se va avea în vedere opțiunea acestora pentru un anumit formator, doar în limita locurilor disponibile pentru fiecare clasă în parte.  În cazul în care pentru opțiunea solicitată nu mai sunt locuri disponibile, repartiția se va face prioritar pentru formatorii angajați, obligațiile cursantului urmând a se păstra în privința îndrumătorului căruia i-a fost repartizat.

Cursurile Școlii de Arte încep în data de 1 octombrie, instructorii și experții au obligația de a lua legătura cu solicitanții pentru  stabilirea orarului.

Școala de Arte își rezervă dreptul de a substitui un formator prin numirea unui înlocuitor, pe parcusul anului școlar, atunci când desfășurarea cursului cu formatorul inițial nu mai este posibilă, astfel încât continuitatea cursului să nu fie afectată.

REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TAXELE ȘCOLARE

Pentru anul de studiu 2020-2021, se vor aplica următoarele TAXE:

 1. taxă de înscriere – 30 lei;
 2. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare colectivă – 850 lei;
 3. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare individuală – 900 lei;
 4. taxă/an de studiu/cursant – pentru cursurile cu predare individuală (canto muzică populară, canto muzică clasică și muzică ușoară) – 950 lei.

PLATA TAXELOR aferente anului de studiu, se face în 2 tranșe astfel:

 • Sesiunea I: 01.10.2020-31.10.2020

11.01.2021-08.02.2021

 • Sesiunea a II-a: 25.02.2021-25.03.2021

01.10.2021-01.11.2021

În cazul neachitării taxelor la termenele stabilite, pe baza referatului casierului, șeful serviciului Școala de Arte va face propuneri spre aprobare Consiliului administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și mai apoi managerului, în vederea exmatriculării.

Cursanții, care din motive temeinice, nu pot face plata până la termenul scadent, vor face o cerere motivată de amânare a plății, supusă aprobării Consiliului administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș și duse la îndeplinire de către manager.

Formatorii, indiferent de forma de angajare, au obligația de a întocmi lunar, fișa de activitate și, odată cu aceasta, situația prezenței cursanților. În cazul în care cursanții acumulează cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru, nu vor fi acceptați la examenul de promovare.

În termen de 30 de zile de la expirarea contractului cu PFA, acesta își va exprima dorința/disponibilitatea în scris, printr-o cerere depusă la secretariatul instituției, de a continua colaborarea pentru următorul an școlar.

Cererile depuse vor fi soluționate în termen de 30 zile, rezoluția acestora fiindu-le comunicată ulterior.

SUSPENDAREA CURSULUI operează în baza unei cereri aprobate de conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș pentru o durată de maxim 2 ani de la data încheierii ultimului an de studiu.

TRANSFERUL unui cursant al Școlii de Arte, din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș la o școală similară este permisă. Se va accepta de către conducerea instituției transferul solicitantului la sfârșitul anului, numai în urma unei motivații justificate și formulate în scris de către solicitant. Taxele școlare achitate către Școala de Arte Timișoara, la momentul cererii de transfer, nu se restituie. Pentru a putea opera transferul, este necesar ca la momentul cererii, cursantul să fie cu taxele școlare achitate la zi.

În cazul în care o persoană solicită transferul de la o școală similară la Școala de Arte din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, acesta va fi aprobat doar în limita normei didactice, respectiv 27 de cursanți/formator. Solicitantul va trebui să achite integral taxa prevazută pentru anul de studiu în care operează transferul și să  depună următoarele documente:

 1. Cerere de transfer;
 2. Foaia matricolă – în copie certificată eliberată de școala de la care se transferă;
 3. Copie dupa CI sau BI sau alt document ce conține CNP;
 4. Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau specialist, unde este cazul.
 5. Declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a cursantului major sau, după caz, declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal, semnată de către părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor.

Transferul în cadrul instituției este admis numai după finalizarea anului școlar și se poate realiza în cadrul aceleiași specializări.

REDUCERILE DE TAXE sunt o facilitate acordată de instituție în cazul unor situații determinate si limitative, conform procesului – verbal încheiat cu ocazia întrunirii Consiliului administrativ al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din data de 05 septembrie 2019, după cum urmează:

a) dacă un cursant urmează două sau mai multe specializări, primul curs se plătește integral iar următoarele sunt reduse cu 25%;

b) dacă sunt 2 cursanți, membri ai aceleiași familii, primul cursant plătește taxa integral iar cel de al doilea plătește taxa redusă cu 25%;

c) dacă sunt 3 cursanți, membri ai aceleiași familii, primul cursant plătește taxa integral și ceilalți membri vor plăti taxa redusă cu 25%.

d) beneficiază de gratuitate: angajații CCAJT sau PFA- colaboratori sau copiii acestora, pentru înscrierea la un singur curs. Pentru al doilea curs sau pentru a doua persoană din familie se aplică regimul de reducere a taxelor.

Între Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și cursant (sau reprezentantul legal, în cazul minorilor) se va încheia un contract de școlarizare pus la dispoziție de instituție. Ora de curs are o durată de 40 de minute. Această structură a orei de curs este obligatorie.

În situația în care cursurile se anulează datorită apariției unor dispoziții sau acte normative care prevăd suspendarea/anularea/interzicerea desfășurării de activități în spații închise sau a apariției cazurilor de COVID -19 la nivel de cursanți și formatori, se vor lua măsuri de organizare a activității în mediul online.

În cazul în care situația o impune, modul de organizare al cursurilor va fi modificat și comunicat în cel mai scurt timp cursanților și formatorilor, online.

La propunerea formatorilor coordonatori, un cursant cu merite și aptitudini deosebite poate cumula doi ani de curs într-unul singur, cu condiția achitării integrale a taxei de școlarizare aferente tuturor anilor de studiu prevăzuți în tabelul de la punctul II – Specializări și cu aprobarea managerului.

În cazul neprezentării la examenele de final de an, cursantul are posibilitatea de a fi examinat în cadrul sesiunii din luna septembrie a anului current sau în luna ianuarie, în cazul celor înscriși în sesiunea a II-a. Cursanții care nu au situația școlară încheiată și nu au solicitat examinarea sau reexaminarea prin cerere scrisă  și înregistrată la secretariatul CCAJT, până la data de 15 septembrie 2020, vor fi exmatriculați.

În cazul în care cursantul are peste 10 absențe nemotivate, nu va fi acceptat la examenul de promovare, riscând chiar exmatricularea, cu înștiințarea prealabilă și la propunerea formatorului.

Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare, în condițiile legii, cu Regulamentul intern și cu Regulamentul de Organizare și Functionare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Orice propuneri de modificare şi completare a prezentului regulament, formulate de către persoane autorizate, vor fi analizate de către Consiliul administrativ și supuse aprobării.

Cultură

Povești pe Sîrmă. Ateliere online de scriere creativă și improvizație teatrală

Publicat

pe

Luni, 14 septembrie a început proiectul Povești pe Sîrmă, un proiect exclusiv on-line dedicat tinerilor din județul Timiș, între 14 și 18 ani, oferit de Teatrul Thespis și finanțat de Consiliul Județean Timiș. Înscrierile continuă până la ocuparea locurilor, mai sunt 10 locuri disponibile.

Povești pe sîrmă este o serie de ateliere, on-line, de scriere creativă și improvizație teatrală.

În urma acestor ateliere, participanții vor crea o poveste (sau un scenariu) pe care o vor intrepreta în cadrul unui spectacol transmis live pe internet, pe platforme de social media. Poveștile scrise în cadrul atelierului vor fi adunate într-o carte, care va fi publicată online, sub formă de e-book, la Editura Brumar.  Spectacolul on-line, precum și părți din ateliere sau alte filmări vor fi editate și montate într-un film.

Pentru ateliere sunt necesare un computer (desktop, laptop, tabletă sau smartphone), caști cu microfon și webcam.  În cazul în care există doritori care nu dispun de una sau mai multe din aceste componente, acestea vor fi asigurate pe toată durata proiectului de către Asociația One Source.

Atelierul este organizat de Teatrul Thespis, prin Asociația Culturală Diogene, în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, Szalt Media, Asociația OneSource și Editura Brumar, prin Asociația Memoria Culturii.

Înscrieri pe pagina de facebook „Povești pe sîrmă”. Informații la e-mail salahhe@gmail.com sau la telefon 0786 615 208.

Citeste mai mult

Cultură

Festivalul Minorităților Etnice din Timișoara, în Piața Libertății. Formația Pindu, printre invitați

Publicat

pe

Primăria Municipiului Timişoara în parteneriat cu Consiliul Consultativ al Minorităţilor Naţionale, organizează în data de 20 septembrie 2020, începând cu ora 18.00, în Piața Libertății,  cea de-a VII-a ediție a Festivalului Minorităţilor Etnice din Timişoara. Acțiunea reunește artiști ce reprezintă etniile din Timișoara, valorificând atât folclorul, cât și forme variate de manifestare artistică.

Dacă în edițiile trecute momentele coregrafice au fost îndelung aplaudate, de această dată, având în vedere normele legale existente, programul a fost reconfigurat, punându-se accent pe momente interpretative și orchestrale.

Astfel, au fost invitați să susțină recitaluri soliști vocali, tarafuri și trupe cunoscute în rândul comunităților reprezentate. Pe lista artiștilor ce vor susține recitaluri regăsim formația – etalon a machedonilor ,,Pindu”,  artiștii sârbi Pera Todorovici și Desanca Lalici si formația de tamburasi, reprezentanții comunității bulgare Doriana Talpeș, Teo Catarov și Nadia Shehabi, Valentina Raicu și taraful din Pădureni (comunitatea rromă), reprezentanta slovacilor din Butin Andreea Zifceak, trupa 8Light Minutes, grupul instrumental al Ansamblului,,Bokreta” și solista Stan Lilla Aliz ( comunitatea maghiară), ,,Hutulii din Banat” și ,,Zlotii Druzi”(comunitatea ucraineană).

Timișoara Big Band  va prezenta un program de cântece germane, dar și melodii specifice altor etnii, iar Cosmin Ifrin, tenor al Operei Române din Timișoara,  va face ca muzica italiană să vibreze în Piața Libertății din Timișoara.

Accesul se va face pe baza de înscriere în evenimentul dedicat, găzduit de pagina de facebook ,,Evenimente Primăria Timișoara sau, în mod direct, duminică, prin înscriere pe listele de la intrarea în spațiul de desfășurare,  în limita celor 500 de locuri disponibile.

Citeste mai mult

Cultură

Pavel Stratan și Ducu Bertzi – invitați speciali la „Seara chitarelor“ de la Timișoara

Publicat

pe

Primăria Timișoara va derula un proiect inițiat anul trecut în cadrul ,,Festivalului Artelor Timișorene”, proiect ce animă sufletele iubitorilor de muzică, ,,Seara Chitarelor”.

Astfel, sâmbătă, 19 septembrie 2020, începând cu ora 19.00, în Piața Libertății din Timișoara la ,,Seara Chitarelor” vor participa Pavel Stratan, Ducu Bertzi, Grupul Tinerilor Chitariști ,,Beg Art”, Lia Burg, Dana Varadi și Alin Dinulescu, Ștefan Trubadur.

Un moment deosebit îl va constitui prezența în scenă a grupului ,,Flores”, generația de aur, prilejuită și de înmânarea titlului de cetățean de onoare domnului Ioan Mătăsaru, profesorul ,,responsabil” de formarea și dezvoltarea grupului Flores din Timișoara, între anii 1979 şi 1993. Sub bagheta și îndrumarea maestrului Flores a devenit cel mai important grup muzical de copii al României. Multe personalitați ale lumii muzicale actuale, cu originea în Timișoara, au avut la baza formarea în grupul Flores.

Așadar vor fi atât recitaluri, cât și momente interactive, în care cei prezenți, vor fi invitați să cânte alături de artiștii prezenți pe scenă.

Evenimentul se va desfasura cu respectarea normelor in vigoare. Cine doreste sa participe la eveniment se poate inscrie pe pagina Evenimente Primaria Timisoara, in cadrul evenimentului dedicat.

Citeste mai mult

Articole recente

TIMIȘOARA Vremea

Cele mai citite